30 napos termék-visszaküldés

Webáruházunk vevőink bizalma érdekében vállalja, hogy a törvényben előírt 14 napos elállási idő helyett 30 napos elállási időt biztosít minden webáruházunkban vásárolt termékre. Ön tehát 30 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől és élni minden olyan joggal, mely Önt a törvény szerinti elállás esetén megilleti. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 30 napon belül. Az elállási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton, vagy telefaxon illetve emailban, elektronikus úton az alábbi címre: AN-PE 32 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely/postai cím:  8000 Székesfehérvár, Széchenyi I. u. 89.email:  info@szerelmesajandek.hu Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a következők szerint: 
Elállási / Felmondási nyilatkozat minta:
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:Termék/ek neve:Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:A fogyasztó neve:A fogyasztó címe:A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)Kelt: ………………………………
Weboldalunkon közvetlenül is letöltheti PDF formátumban az elállási nyilatkozat-mintát
Az elállás/felmondás joghatásaiHa Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket és a termék visszaküldésének költségét mi viseljük.Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.Tájékoztatjuk, hogy Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fentiek szerint a  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.